Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN QUÝ II/2017

KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN QUÝ II/2017

 

Căn cứ Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện; Căn cứ Quyết định 6859/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam;

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và phòng Quản lý chất lượng đã xây dựng kế hoạch và triển khai phối hợp với các khoa/phòng kiểm tra đánh giá chất lượng các khoa/phòng quý II năm 2017 thực hiện theo “Bộ bảng kiểm đánh giá chất lượng các khoa, phòng” của bệnh viện Phụ Sản Hà Nội (ban hành theo Quyết định số 452 QĐ/PS-TCCB ngày 26/4/2017 của Giám đốc bệnh viện Phụ Sản Hà Nội). Kết quả chung của toàn bệnh viện như sau:

1. Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá:

82/83 Tiêu chí

2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí:

98.8 %

3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng:

334 Điểm

4. Điểm trung bình chung của các tiêu chí:

4.06 Điểm

 

Kết quả chung chia theo mức:

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

T.S tiêu chí

5. Số lượng tiêu chí đạt

 

01

13

47

21

82

6. Tỷ lệ các mức đạt được (%)

 

1.22 %

15.85 %

57.32 %

25.61 %

98.8 %

 

So với kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2016, bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã tiến hành cải tiến chất lượng một số tiêu chí, nâng mức điểm từ 3.98 lên 4.06. Cụ thể trong 06 tháng đầu năm, bệnh viện đã cải tiến được 03 tiêu chí đạt mức 3 năm 2016 lên mức 4: tiêu chí D1.2, D2.2 và D2.3. Bệnh viện đang tiến hành cải tiến 01 tiêu chí mức 2 (C7.5) và 06/13 tiêu chí mức 3, mục tiêu tới cuối năm 2017, bệnh viện sẽ không còn tiêu chí ở mức 2, giảm số tiêu chí ở mức 3 để tăng số điểm chung của bệnh viện cũng như nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh để phục vụ người bệnh được tốt hơn.

Phòng quản lý chất lượng